Redakce přijímá ke zveřejnění příspěvky vyhovující po odborné stránce na odpovídající profesionální a formální úrovni. O zveřejnění v časopise rozhoduje redakční rada. Za věcnou správnost a odbornost textů ručí autor příspěvku. Rukopisy zasílejte poštou v tištěné formě na adresu redakce nebo v elektronické podobě na e-mail: fiserova@expodata.cz nebo klapalova@expodata.cz. Rukopisy přijímáme v textovém editoru WORD. Příspěvky pište bez zarážek, odrážek, tvrdých enterů na konci řádky, tabulátorů apod. Obrázky k příspěvkům zasílejte ve formátu .eps, .ai, .pdf, .jpg, rozlišení alespoň 300 dpi. Ke každému obrázku připojte legendu a vyznačte v textu příspěvku, kam který obrázek patří. Přijímají se rovněž fotografie na lesklém papíře nebo diapozitivy. Grafy zasílejte v programu Excel. Upozornění: jako zdroj originálních obrázků pro tisk nelze použít obrázky vložené do dokumentu WORD (malé rozlišení) ani obrázky v programu PowerPoint (program určený pouze pro tvorbu prezentací). Příspěvky jsou redakčně a graficky zpracovány a zaslány autorům k odsouhlasení. Příspěvky jsou do jednotlivých čísel časopisu zařazovány v pořadí, v jakém dochází do redakce. Autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Uveřejněný příspěvek se stává majetkem časopisu, přetištění části textu nebo obrázku je možné jen se souhlasem redakce a s citací původu.

Komerční příspěvky

Pro komerční příspěvky nám zasílejte textové podklady ve wordu. Obrazové příspěvky ve formátu jpg nebo png. Chcete-li zveřejnit i podpůrný materiál ve formátu pdf, pošlete ho v maximální velikosti 5 MB. Nezapomeňte doplnit vaše texty i o webové stránky produktu nebo služby, které hodláte propagovat.