Jaká jsou momentálně k dispozici čísla týkající se zraku obyvatel ČR od Českého statistického úřadu? Ten se zabýval potížemi se zrakem naposledy v rámci měření nazvaného Výběrové šetření osob se zdravotním postižením v roce 2018 (jeho zpráva byla zveřejněna 16. 12. 2019).

Podrobnější data jsou konkrétně v podkapitole 3 Potíže se zrakem, která je vřazena do kapitoly 3 Specifické potíže způsobené zdravotním postižením.

V ní se popisuje, že ve zrakové oblasti se zdravotní postižení projevovalo u 252 000 osob, které se i při použití svých brýlí, čoček nebo jiných optických pomůcek cítily ve vykonávání běžných činností kvůli tomu omezeny.

Tři čtvrtiny z nich měly potíže zřetelně vidět na blízko a přečíst například novinový text, 19 % mělo dokonce velké potíže. Jen o něco menší byl podíl osob se špatným viděním na dálku, které měly problém rozeznat známého přes ulici – s tím mělo velké potíže 17 % osob se zrakovým postižením. Z výsledků šetření dále vyplynulo, že 14 000 osob (6 % z osob se zrakovým postižením) je zcela nebo téměř nevidomých.

Někteří lidé se zrakovým postižením obvykle nemají potíže ani s viděním na blízko ani na dálku, ale jejich postižení ve zrakové oblasti se projevuje například pálením či slzením očí, opakovaným nepravidelným výrazným zhoršením vidění, nervovými tiky v očích, špatným periferním viděním, opakovanými záněty nebo barvoslepostí.

Potíže osob s postižením ve zrakové oblasti

  • Rozpoznat známého přes ulici

– žádné potíže: 26 %

– určité potíže: 51 %

– velké potíže: 17 %

– člověk je nevidomý, nevidí téměř nic: 6 %

  • Zřetelně vidět novinový text

– žádné potíže: 22 %

– určité potíže: 54 %

– velké potíže: 19 %

– člověk je nevidomý, nevidí téměř nic: 6 %

(viz str. 21 šetření)

Příčiny postižení podle oblasti projevu postižení

  • Vrozená zraková vada: 12 %
  • Úraz: 2 % (odhad na základě grafu ČSÚ)
  • Onemocnění vzniklé v průběhu života: 83 %

(viz str. 20 šetření)

V úvodu publikace ČSÚ podrobně popisuje metodiku, která byla použita. Šetření proběhla

v domácnostech od 9. července 2018 do 18. ledna 2019. Celkem bylo v průběhu jednoho a půl roku mezi účastníky Výběrového šetření pracovních sil vytipováno 9 180 osob starších 15 let, pro výsledné zpracování mohly být využity odpovědi od 6 791 respondentů. ČSÚ šetření dělal na základě úkolu daného Usnesením vlády ČR z 25. května 2015 č. 385, o Národním plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020.

Podobně zaměřená šetření prováděl ČSÚ již v letech 2007 a 2013, data však poskytovali praktičtí lékaři.

 Celá zpráva ČSÚ je ke stažení zde

Letos probíhá další výběrové šetření

Český statistický úřad zároveň v září minulého roku oznámil, že zahájil terénní fázi výběrového šetření osob se zdravotním omezením a od poloviny minulého roku a do poloviny toho letošního je navštěvováno cca 6 000 domácností, jejichž členové se kvůli svým zdravotním potížím dlouhodobě potýkají s omezeními v běžném životě. Výsledky poslouží k lepšímu nastavení programů zdravotní a sociální péče. Předpokládá se, že výsledky by mohly být zveřejněny koncem roku 2024 či na začátku roku 2025.

Text: Mgr. Eva Klapalová

 

Zdroj:

[1] Český statistický úřad. Výběrové šetření osob se zdravotním postižením. Praha: 2019 [on-line]. 12. 12. 2019 [cit. 2024-05-10]. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/90600407/26000619.pdf/b1d5a2b3-a309-4412-a962-03d847d3d1a0?version=1.5