Výsledky studie, zveřejněné v červenci 2023, jsou v rozporu s výsledky studií provedených především ve východní Asii. Studie byla financována NIH (National Institutes of Health, U.S. Department of Health and Human Services) a zdůrazňuje potřebu dalšího výzkumu.

Podle randomizované kontrolované studie provedené skupinou Pediatric Eye Disease Investigator Group (PEDIG – Výzkumná skupina pro dětská oční onemocnění) a financované National Eye Institute (NEI – Národní oční institut, součást Národních institutů zdraví při Ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb USA) se neprokázala vyšší účinnost podávání nízkých dávek atropinu v očních kapkách (koncentrace 0,01 %) oproti placebu pro zpomalování progrese myopie a prodlužování axiální délky oka u dětí léčených po dobu dvou let. Cílem studie bylo zjistit účinný způsob léčby této stále častější refrakční vady, která může způsobit vážnou nekorigovatelnou ztrátu zraku v pozdějším věku. Výsledky studie byly zveřejněny v časopise JAMA Ophthalmology.

Důležité je, že výsledky jsou v rozporu s výsledky nedávných studií, provedených především ve východní Asii, které prokázaly přínos 0,01% atropinu při zpomalování progrese krátkozrakosti.

„Celkově smíšené výsledky týkající se nízkých dávek atropinu nám ukazují, že potřebujeme další výzkum. Byla by v americké populaci účinnější jiná dávka? Měla by kombinace atropinu s jinými strategiemi synergický efekt? Mohli bychom vyvinout další přístupy k léčbě nebo prevenci na základě lepšího pochopení toho, co způsobuje progresi krátkozrakosti?“ uvedl doktor Michael F. Chiang, ředitel NEI, který je součástí NIH.

Vzhledem k rostoucímu výskytu krátkozrakosti a riziku jejího přechodu do vysoké krátkozrakosti je naléhavě nutné určit optimální přístup k prevenci vysoké (pokročilé) myopie. Předpokládá se, že do roku 2030 bude v USA 39 milionů lidí krátkozrakých. Do roku 2050 se očekává, že tento počet vzroste na 44 milionů v USA a na polovinu celosvětové populace.

Dětští oční lékaři již dlouho používají ke zpomalení progrese krátkozrakosti mnohem silnější koncentrace očních kapek atropinu (0,5–1,0 %). Tyto dávky jsou sice účinné, ale užívání očních kapek na noc způsobuje vyšší citlivost na světlo a rozmazané vidění na blízko. Proto je zájem o klinické studie hodnotící nižší koncentrace, u kterých bylo prokázáno méně nežádoucích účinků.

„Absence přínosu léčby v naší studii provedené v USA ve srovnání s východoasijskými studiemi může odrážet rasové rozdíly v reakci na atropin. Do studie bylo zařazeno méně asijských dětí, jejichž krátkozrakost postupuje rychleji, a byly do ní zařazeny černošské děti, jejichž krátkozrakost postupuje ve srovnání s ostatními rasami pomaleji,“ poznamenal hlavní spoluautor studie Michael X. Repka, M.D., profesor oftalmologie na Johns Hopkins University.

V rámci studie bylo 187 dětí ve věku 5 až 12 let s nízkou až středně těžkou oboustrannou krátkozrakostí náhodně rozděleno do skupin, které po dobu dvou let používaly na noc buď oční kapky s 0,01% atropinem (125 dětí), nebo placebo (62 dětí). Účastníci studie, jejich rodiče a oční lékaři byli maskováni, pokud jde o zařazení do konkrétní skupiny. O pacienty pečovalo dvanáct center po celých Spojených státech. Po skončení léčby a šest měsíců po jejím ukončení nebyly mezi skupinami zjištěny žádné významné rozdíly, pokud jde o změny stupně krátkozrakosti ve srovnání s výchozím stavem. Nebyly zjištěny ani významné rozdíly v axiální délce v rámci obou skupin ve srovnání s výchozími měřeními.

„Je možné, že je zapotřebí jiné koncentrace atropinu, aby se u amerických dětí projevil přínos,“ poznamenala další hlavní spoluautorka studie, Katherine K. Weise, O.D., profesorka na University of Alabama at Birmingham. „Kliničtí výzkumníci by mohli vyhodnotit nová léčiva a speciální vlnové délky světla v kombinaci s řešeními, jako jsou speciální brýle nebo kontaktní čočky, aby zjistili, co funguje při snižování progrese myopie.“

Přibližně u poloviny dětí se myopie ustálí kolem 16. roku věku a u stále většího procenta pak až s přibývajícím věkem. Kolem dvacátého roku života se krátkozrakost nadále zvyšuje přibližně u 10 % jedinců a ve věku 24 let je to 4 %.

„Vědci nám mohou pomoci zjistit, co je na myopickém oku odlišné, a to i vzhledem k různým rasám a etnickým skupinám, a pomoci tak vytvořit nové strategie léčby,“ řekla prof. Weise.

 

Zdroj: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/low-dose-atropine-eyedrops-no-better-placebo-slowing-myopia-progression

Repka MX, Weise KK, Chandler DL, Wu R, Melia BM, Manny RE,  Kehler LAF, Jordan CO, Raghuram A, Summers AI, Lee KA, Petersen DB, Erzurum SA, Pang Y, Lenhart PD, Ticho BH, Beck RW, Kraker RT, Holmes JM, Cotter SA, on behalf of the Pediatric Eye Disease Investigator Group. “Randomized trial of low-dose atropine eyedrops for myopia control(link is external)”, published July 13, 2023 in JAMA Ophthalmology.