V polovině června t.r. poctila brněnskou ortoptiku svojí návštěvnou významná osobnost v oboru prof. Fiona Rowe z Velké Británie.

Fiona Rowe, PhDr. et Mgr. Hana Fraitová, Bc. Gabriela Mišíková

Paní profesorka přijala pozvání od vedení katedry optometrie a ortoptiky LF MU a přijela se podělit o své zkušenosti a postřehy z praxe. Slavnostní přivítání proběhlo na ředitelství FN Brno v Dětské nemocnici. Kolegové a oftalmologové ji provedli lůžkovým oddělením Dětské oční kliniky s následnou exkurzí do strabologické vyšetřovny a očních ambulancí. Zde sledovala vyšetření dětských pacientů, kteří jsou následně odesíláni na pleopticko-ortoptické pracoviště. Moderní přístroje a profesionální přístup lékařů a zdravotnického personálu jen podtrhl kvalitu poskytované péče nejen malým pacientům. Během návštěvy pracoviště pohovořila prof. Rowe s lékaři MUDr. Šenkovou, MUDr. Unčovskou a MUDr. Komínkem. Prof. Rowe přišel pozdravit také přednosta Dětské oční kliniky prof. Autrata.
Další kroky pak následovaly do ortoptické cvičebny, kde zkušená ortoptistka Jarmila Stehlíková nadšeně prezentovala praktickou ukázku vyšetření dívky s diagnózou exces divergence při zapojení nové metody, kterou sama začala ve své praxi využívat. Pomocí Rémyho separátoru se jí dlouhodobě daří již ortopticky nacvičené pacienty v prostoru udržovat v paralelním postavení očí cvičením na nekonečno.
V průběhu exkurze a představení ortoptického pracoviště jsme měli možnost diskutovat a srovnávat pleopticko-ortoptické postupy a metody prováděné u nás a ve Velké Británii. Velké díky patří vrchní sestře, ortoptistce a garantce předmětu Klinická rehabilitace binokulárního vidění, PhDr. et Mgr. Haně Fraitové za dokonalou organizaci exkurze, dále pak nově zvolené předsedkyni České společnosti ortoptistek, z.s., Bc. Gabriele Mišíkové za možnost navázání a rozvoje spolupráce se zahraničním pracovištěm. Za vzdělavatele v oboru ortoptika na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity Brno byl pak doprovodem paní profesorky pan doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph. D.
Brněnská ortoptika měla jedinečnou příležitost přivítat významnou osobnost a představit nejen praktické, ale také výukové pracoviště ortoptiky. Úroveň vzdělání ortoptiky na LF MU je na vysoké úrovni a v rámci EU patří mezi jedny z nejlepších. Nové trendy a reflexe aktuálních potřeb pacientů řadí českou ortoptiku mezi esenciální nelékařské zdravotnické obory, které se podílí na zlepšení zdravotního stavu populace. Zejména pak mezioborová spolupráce zajišťuje rozmanitost a budoucnost této krásné profese.

autoři: doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph. D., PhDr. et Mgr. Hana Fraitová, Bc. Gabriela Mišíková

úvodní foto: Přivítání prof. Fiony Rowe ve Fakultní nemocnici Brno, Dětská nemocnici, zprava: doc. P. Beneš, Bc. G. Mišíková, prof. F. Rowe, MUDr. K. Šenková, MUDr. M. Komínek, MUDr. E. Unčovská, PhDr. H. Fraitová, vrchní sestra PaČ M. Jakl Jamborová a PhDr. J. Šifová