V tomto roce se uskutečnil již XIII. ročník Celostátní studentské konference optometrie a ortoptiky s mezinárodní účastí. Pozváni již tradičně přijali studenti z chorvatské univerzity University of Applied Sciences Velika Gorica. Dne 20. října 2022 v budově fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity zaznělo celkem 17 studentských konferenčních příspěvků na nejrůznější témata z oboru optometrie. Celkově se konference zúčastnilo na 220 studentů včetně 60 z Chorvatska. Celý průběh moderovaly kolegyně Bc. Klaudia Kalinayová a Bc. Alena Trenzová jejichž úkolem bylo na úvod přivítat studenty a hosty a provést je pestrým programem dne. Mezi váženými hosty byli přivítáni doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., Mgr. Sonja Drugovic, prim. Dr. med., Mgr. Martin Vrubel, Ph.D., Ing. Miroslava Chládková (Medicontour) a Bc. Tomáš Dobřenský (CooperVision).

První blok přednášek započal pan Bc. Tomáš Dobřenský zatupující firmu CooperVision s přednáškou zabývající se světově nejdynamičtěji vyvíjecím se tématem týkajícím se dětské krátkozrakosti. Zmínil fakt, že do roku 2050 bude na světě okolo 50 % lidí postiženo krátkozrakostí. Pro tuto problematiku existují způsoby, jak tuto refrakční vadu již u dětí pozastavit v progresi nebo alespoň její průběh zpomalit.

V průběhu dne si studenti mohli na „vlastní kůži“ vyzkoušet nejrůznější přístroje, které pro workshopy ochotně zapůjčila firma Medicontour a mohla tak studentům zprostředkovat nejrůznější pohledy na přístroje, se kterými se mohou setkat při studiu nebo později ve vyšetřovně jako optometristé. Typickým příkladem byl autorefraktometr třeba na měření objektivní refrakce nebo ku příkladu optický koherentní tomograf (OCT) sloužící pro zmapování sítnice. U každého přístroje byl přítomen zkušený pracovník nebo optometrista, který interpretoval výsledky a mohl tak upokojit studenty z nižších ročníků, že „prohlubenina“ na sítnici je zcela fyziologická fovea.

Program konference byl velmi pestrý, všech 17 přednášek bylo rozděleno do jednotlivých bloků podle možné návaznosti témat. V prvním části byl studentům podán pohled na velikost zorničky a jejím vlivu na hodnotu subjektivní refrakce, poté se mohli dozvědět, jaké mají možnosti v měření a korekci JBV v praxi optometristy. Následující téma se týkalo přímo vysokoškolských studentů a výskytu refrakčních vad v jejich řadách, kdy je prokázán nárůst refrakční vady během studia. Další příspěvky se věnovaly průkazu zátěže nekorigované presbyopie na vidění, pak dále jaké využití může přinést speciální pomůcka či přístroj v edukaci slabozrakých či nevidomých a jak mohou čočky DIMS pro korekci myopie ovlivnit zorné pole a na závěr prvního bloku byl představen příspěvek věnující se kontaktním čočkám, kdy autorka srovnávala jejich multifokální designy. Druhý blok započal rovněž kontaktními čočkami tentokrát popisem jejich vývoje po roce 2000, následně jsme přešli k víceohniskovým nitroočním čočkám a jejich souvislosti s nekorigovaným astigmatismem. Následovala přednáška na myopia control, která lehce navazovala na přednášku pana Dobřenského následována příspěvkem pojednávajícím o možném vztahu mezi refrakční vadou a bolestí hlavy a další týkající se vlivu diabetu 1. typu na denzitu oční čočky. Druhý blok přednášek uzavíraly příspěvky o využití termografie při diagnostice syndromu suchého oka a druhá prezentace srovnávala výsledky měření kontrastní citlivosti a jejich souvislost s očními patologiemi.

Třetí blok uzavíral konferenci dvěma příspěvky, kdy první se zabýval zrakovou ostrosti u pacientů s Anti-VEGF léčbou a druhý se týkal kontrastní citlivosti, ale tentokrát u pacientů s šedým zákalem.

Tradičně byl pro studenty připraven kvíz, přičemž otázky byly sestaveny tak, aby mohli odpovídat i studenti nižších ročníků. Test však nečekaně překvapil i zkušené kolegy, kteří v některých otázkách postrádali jistotu. V odpovědích si nejlépe obstála Karolína Ondráčková. Účastníci měli také možnost zahlasovat o nejlepší příspěvky, kdy v kategorii o nejlepší přednášku vyhrála Bc. Veronika Koňaříková, na druhém místě se umístila Bc. et Bc. Sabina Olšarová a následně si třetí místo rozdělili Bc. Samuel Horňák a Bc. Lucie Nováková.

Cílem této konference nebylo pouze obohatit kolegy o nová témata, ale také umožnit studentům, aby si vyzkoušeli postavit se před plnou posluchárnu a přednést své dosavadní poznatky. Posluchači si mohli tak vyslechnout natolik specifická témata, která vůbec nemusejí být dopodrobna probírána v samotné výuce. Velká část studentů si vyzkoušela aktivní účast na odborné konferenci poprvé, pro některé to byla výzva větší, pro jiné menší, ale všichni jsme dokázali dojít k prezentačnímu pultíku a s podporou svých kolegů úspěšně odprezentovat své téma.

Závěrečné slovo patřilo vedoucímu katedry panu doc. Mgr. Pavlovi Benešovi, Ph.D., který poděkoval posluchačům za pozornost, také ocenil studenty ze zahraničí za jejich účast a popřál všem hodně úspěchů a abychom se znovu potkali v roce 2023 při příležitosti následujícího XIV. ročníku konference.

 

Bc. Klaudia Kallinayová a Bc. Veronika Koňaříková, KOOO LF MU