Diabetes mellitus 1. typu (ďalej T1DM), je jedným z celosvetovo najviac rozšírených autoimunitných ochorení detskej populácie. Postupné znižovanie inzulínovej sekrécie v B – bunkách v pankrease, vedie u pacientov s T1DM k hyperglykémii. Manifestácia T1DM môže nastať kedykoľvek v priebehu života, ale k diagnostike ochorenia najčastejšie dochádza v detstve a mladšej dospelosti. Medzi mikrovaskulárne komplikácie T1DM patrí nefropatia, neuropatia a retinopatia. U pacientov s T1DM je najčastejšou očnou komplikáciou diabetická retinopatia, ktorá u detských pacientov vedie k slepote len veľmi vzácne. V súvislosti s diabetickou retinopatiou môže dochádzať aj k zmenám na prednom segmente oka. Prístroj Pentacam HR Oculus je multifunkčné zariadenie, ktoré k zobrazeniu predného segmentu oka využíva Schiempflugovu kameru a umožňuje objektívne meranie transparencie šošovky a rohovky. Výsledkom denzitometrickej analýzy sú hodnoty denzity šošovky a rohovky v percentách. [1,2] Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká glykozyláciou hemoglobínu a poskytuje informácie o hodnotách glykémie u pacienta za posledné 2 – 3 mesiace. Hodnoty HbA1c sa môžu udávať v jednotkách mmol/mol alebo v %. Za fyziologické hodnoty HbA1c sa považujú hodnoty do 39 mmol/mol a hraničná hodnota pre ochorenie diabetes mellitus je 42 mmol/mol. Od 45 mmol/mol do 60 mmol/mol je diabetes mellitus považovaný za kompenzovaný a od 60 mmol/mol vyššie za dekompenzovaný. [3,4]

graf 1: Vplyv hodnoty HbA1c na denzitu očnej šošovky.

Metódy

Výskum prebiehal od októbra 2021 do februára 2022 vo Fakultnej nemocnici u svätej Anny (FNUSA) v Brne na Oddelení očných chorôb a optometrie (ONOO). Do výskumu bolo zapojených celkovo 40 respondentov (80 očí), ktorí boli rozdelení do dvoch výskumných skupín. Skúmaná skupina pozostávala z 20 respondentov (40 očí), ktorí trpeli ochorením T1DM. Kontrolnú skupinu tvorilo 20 respondentov (40 očí), ktorí netrpeli ochorením T1DM. Všetci respondenti boli podrobení vyšetreniu na prístroji Pentacam HR Oculus. Pred samotným vyšetrením boli pacienti riadne poučení o priebehu merania a problematike výskumu. Meranie prebiehalo v tmavej miestnosti (zhasnuté svetlá) a bez dilatácie zorníc. Dáta potrebné pre výskum boli získavané z PNS (Pentacam Nucleus Staging) systému, ktorý poskytuje denzitometrické hodnoty šošovky v percentách. Škála v ktorej sa jednotlivé hodnoty denzity pohybujú je od 0 % (úplne priehľadná šošovka) do 100 % (úplne nepriehľadná šošovka). Systém umožňuje nastavenie parametrov plochy pre denzitometrickú analýzu. Dáta do nášho výskumu boli parametre, ktoré boli generované softwarom automaticky. Parametre plochy, ktoré boli pre denzitometrickú analýzu zachované pri každom meraní rovnako, bol priemer plochy (0,6 mm) a jej objem (0,4 ). Cieľom výskumu bolo stanovenie korelácie medzi priemernou hodnotou denzity očnej šošovky u pacientov s T1DM a priemernou hodnotou HbA1c. Hodnoty HbA1c u pacientov s T1DM boli získané z posledných 3 kontrol, ktoré absolvovali vo FNUSA na ONOO. Hodnoty Boli následne spriemerované do jednej priemernej hodnoty HbA1c pre každého pacienta. Tieto spriemerované hodnoty HbA1c boli ďalej používané pri analýze dát.

obr. 1: Zobrazovanie denzitometrickej analýzy na prístroji Pentacam

Výsledky

Hypotéza skúmala koreláciu denzity očnej šošovky u pacientov s T1DM s hodnotou HbA1c. Priemer hodnôt denzity očnej šošovky u pacientov s T1DM boli pre pravé oko 10,10 ± 0,79 % (max = 12,2 %; min = 8,9 %) a pre ľavé oko 10,15 ± 0,79 % (max = 11,9 % ; min = 8,9 %). Priemer hodnôt HbA1c bol 61,55 ± 12,91 mmol/mol (max = 95 mmol/mol ; min = 42 mmol/mol). Korelácia medzi hodnotou denzity očnej šošovky a hodnotou HbA1c je pozitívna, ale slabá (pravé oko, R = 0,15 ; ľavé oko, R = 0,07).

Diskusia

Napriek tomu, že zmeny transparencie šošovky patria do klinického obrazu očných prejavov T1DM, nie sú základom problematiky očnej patológie T1DM. Vzhľadom k zdravej populácii, sú u pacientov s T1DM preukázané vyššie hodnoty denzity očnej šošovky. Zvýšené hodnoty denzity šošovky sú často v spojitosti s T1DM spájané aj s hladinou glykémie v krvi a dĺžkou trvania ochorenia. [5] Zmeny v hustote šošovky môžu u diabetikov 1. typu viesť k iniciácii procesu kataraktogenézy. Výsledky štúdie z roku 2001, ktorá bola publikovaná v časopise American Journal of Ophthalmology autormi Kato et al., tvrdia, že existuje korelácia medzi hladinou HbA1c a hodnotami denzity šošovky u pacientov s T1DM. Do štúdie bolo zapojených 30 pacientov s T1DM a 30 kontrolných subjektov. V závere autori tvrdia, že znížená transparencia šošovky u pacientov s T1DM sa môže pripisovať produktom neskorej reakcie, pri ktorej lyzínové zvyšky šošovkových proteínov reagujú s glukózou v procese glykácie alebo neenzymatickej glykozylácie, pri trvalo zvýšenej koncentrácii glukózy v sére. [6,7] V našom výskume  nebola hypotéza o korelácii denzity šošovky  hodnotami HbA1c potvrdená. Dôvodom môže byť meranie denzity očnej šošovky bez dilatácie zorníc a malá vzorka skúmaných respondentov. Problematika vplyvu diabetu mellitu 1. typu na denzitu očnej šošovky je stále aktuálna a preto je potrebné vo výskumnej činnosti naďalej pokračovať. Objasnenie procesov v očnej šošovke v súvislosti s ochorením diebetes mellitus je u diagnostikovaných pacientov základným predpokladom pre zlepšenie kvality ich života.

Bc. Klaudia Kalinayová;

Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.;

Katedra optometrie a ortopitiky, LF MU Brno, Kamenice 5, Brno ; Oddělení nemocí očních a optometrie, Fakultní nemocnice u svaté Anny, Pekařská 53, Brno.

Zdroje

[1]           Tekin K, Inanc M, Kurnaz E, et al. Objective Evaluation of Corneal and Lens Clarity in Children With Type 1 Diabetes Mellitus. Am J Ophthalmol. 2017;179:190-197. doi:10.1016/j.ajo.2017.05.010. Accessed April 10, 2022.

[2]           Kalinayová K, Veselý P. Hodnoty denzity očnej šošovky u pacientov s diabetom 1. typu a u nediabetických pacientov. Trendy v oční optice. Praha: S-press Publishing, 2022. Accessed April 10, 2022.

[3]           Karen I, Kvapil M, Býma S, Herber O. Diabetes mellitus. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné lékaře. Published online 2005. https://www.svl.cz/files/files/Doporucene-postupy-2003-2007/Diabetes-mellitus.pdf. Accessed April 10, 2022.

[4]           Hain J. Porovnávání křivek glykovaného hemoglobinu. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, 2016. https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/23819/1/Hain_BP_Text.PDF?fbclid=IwAR0Sl0eVxMR2im6HJaAfVOAUZoKfHrxCsmnDH6Zw8VWuA7R5TQ6ozN2joQ8. Accessed April 10, 2022.

[5]           J. Krásný, Vyplašilová E, Brunnerová R, et al. Změny transparence čočky u dětí,  mladistvých a mladých dospělých  s diabetes mellitus 1. typu. Published online August 28, 2006. https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-oftalmologie/2006-5/zmeny-transparence-cocky-u-deti-mladistvych-a-mladych-dospelych-s-diabetes-mellitus-1-typu-2934/download?hl=cs. Accessed April 10, 2022.

[6]           Kato S, Shiokawa A, Fukushima H, et al. Glycemic control and lens transparency in patients with type 1 diabetes mellitus. Am J Ophthalmol. 2001;131(3):301-304. doi:10.1016/S0002-9394(00)00804-7. Accessed April 10, 2022.

[7]      Dvořáková Z. Denzita oční čočky u pacientů s diabetem 1. typu. Atestační práce, LF MU Brno, 2022.