S pokračujícím trendem zvyšování délky života a stárnutí populace se prevalence nemocí oka související s věkem stále zvyšuje. Do skupiny těchto onemocnění se zařazuje senilní katarakta, věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), glaukom a diabetická retinopatie.

Vznik a progresi zmíněných onemocnění ovlivňuje řada rizikových faktorů – vyšší věk, ženské pohlaví, rodinná zátěž, přílišná expozice slunečnímu záření, nadváha a obezita, kouření či nadměrná konzumace alkoholu. Velkou roli v patogenezi těchto onemocnění hraje oxidační stres, který lze definovat jako nerovnováhu mezi tvorbou reaktivních forem kyslíku a jejich odstraňováním pomocí antioxidantů. Dle současných vědeckých poznatků lze riziko vzniku a progrese zejména VPMD a senilní katarakty ovlivnit dostatečným příjmem antioxidantů a dalších látek esenciálních pro zdraví očí.

Nemoci oka související s věkem

Katarakta, pro kterou je typické zakalení čočky, postihuje zejména osoby nad 60 let. Statistiky uvádějí výskyt katarakty až u 91 % jedinců nad 75 let. Katarakta je ve světě nejčastějším důvodem ztráty zraku. Senilní kataraktu lze dělit na kataraktu kortikální, nukleární, přední subkapsulární a zadní subkapsulární. Postiženo může být pouze jedno oko, nicméně u většiny jedinců je přítomno oboustranné postižení. Jedinci s kataraktou trpí mlhavým viděním, problémové bývají silné intenzity osvětlení. Často také dochází k nárůstu krátkozrakosti (zejména u nukleární katarakty) či dalekozrakosti (zejména u zadní subkapsulární katarakty). Léčba katarakty je především chirurgická a spočívá v nahrazení zakalené čočky umělou čočkou.

VPMD je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou slepoty u osob nad 65 let. Toto onemocnění sítnice postihuje pouze jedno oko, po pár letech trvání nemoci však bývá postižení bilaterální. VPMD se člení na formu suchou (atrofickou) a vlhkou (neovaskulární). Většinu jedinců postihuje forma suchá, kterou v současné době nelze účinně léčit. Vlhká forma postihuje minoritní část jedinců, nicméně rychleji progreduje, což je velmi nebezpečné z důvodu vyššího rizika ztráty zraku. Pro vlhkou formu existuje více léčebných postupů, avšak za nejvýhodnější je v současné době považována léčba pomocí očních injekcí s protilátkami proti vaskulárnímu endoteliálnímu růstovému faktoru (anti-VEGF). Ke zmírnění progrese onemocnění lze doporučit také doplňky stravy s obsahem antioxidantů např. Ocutein či Ocuvite.

Glaukom a diabetická retinopatie jsou méně časté, ale rovněž velmi závažné oční choroby. Pokud nedojde k jejich včasnému záchytu, může dojít až k nevratné ztrátě zraku. Pro glaukom je typické poškození zrakového nervu a velmi rizikovým pro jeho vznik je vysoký nitrooční tlak. U starších osob se nejčastěji vyskytuje primární glaukom s otevřeným úhlem. Léčba glaukomu je primárně medikamentózní, dostupná je ale také laserová či chirurgická léčba.

Diabetická retinopatie je ve vyspělých zemích u osob v produktivním věku nejčastější příčinou slepoty. Toto onemocnění sítnice je nejčastější mikrovaskulární komplikací onemocnění diabetes mellitus. Velmi nebezpečná je zejména proliferativní diabetická retinopatie. Léčba je zaměřena v první řadě na dobrou kompenzaci diabetu. Samotná diabetická retinopatie je nejlépe léčena pomocí laserové či chirurgické terapie.

Význam výživy

Mezi nejznámější antioxidanty a látky, které jsou součástí antioxidačních systémů, patří vitamin C, vitamin E, vitamin D, stopové prvky zinek a selen, z karotenoidů lutein a zeaxantin, a dále třeba flavonoidy či koenzym Q10. Svým protizánětlivým působením jsou významné také omega-3 mastné kyseliny, které mají vliv i na vývoj zraku. Některé z těchto živin jsou v oku zastoupeny ve vysokých koncentracích, zejména vitamin C, vitamin E a zinek. Lutein a zeaxantin dávají makule žlutou barvu, podílí se na udržování její morfologie a funkce, působí jako antioxidanty, a navíc pohlcují modré světlo.

Vitamin C a karotenoidy se nachází zejména v ovoci a zelenině. Dle doporučení je výhodné konzumovat denně alespoň pět kusů různých druhů ovoce a zeleniny, přičemž konzumace zeleniny by měla převažovat. Důležité je konzumovat také ořechy v množství jedné hrsti na den, olejnatá semena a rostlinné jednodruhové oleje, které jsou významným zdrojem vitaminu E. V tučných mořských rybách se nachází omega-3 mastné kyseliny a vitamin D. Maso, luštěniny a celozrnné výrobky zase obsahují zinek a selen. Pro lidskou výživu je zásadně důležitý příjem zmíněných živin především pestrou stravou. Nicméně při správném dávkování se ke zmírnění progrese některých očních onemocnění mohou dobře uplatnit i doplňky stravy.

Význam dostatečného příjmu uvedených živin na vznik a progresi onemocnění souvisejících s věkem potvrzují mnohé studie. Review z roku 2020 uvedlo, že středomořská strava, která je typická vysokou konzumací zeleniny, ovoce, ořechů, olejnatých semen, olivového oleje, ryb a mořských plodů je spojena s nižším rizikem vzniku pozdní fáze VPMD. Tento typ stravování je také prevencí vzniku diabetes mellitus 2. typu a je spojen se sníženým rizikem vzniku diabetické retinopatie. Naopak západní způsob stravování, typický vysokou konzumací červeného masa, nasycených mastných kyselin, průmyslově zpracovaných potravin či cukrovinek, je spojen se zvýšeným rizikem vzniku pozdních forem VPMD.

V rámci jedné z největších epidemiologických studií (Nurses’ Health Study) bylo zjištěno, že jedinci, zejména nekuřáci a ženy mladší 60 let, s dlouhodobě nejvyšším příjmem vitaminu C ze stravy nebo z doplňků stravy, měli nižší riziko vzniku a progrese senilní katarakty. Jako významný se ukazuje i dostatečný příjem vitaminu E a karotenoidů.

O vlivu výživy na vznik a progresi glaukomu zatím není mnoho přesvědčivých důkazů. Na základě současných poznatků se ale přepokládá, že strava bohatá na ovoce a zeleninu může snížit riziko vzniku glaukomu. Také strava bohatá na dusičnany může snižovat riziko vzniku primárního glaukomu s otevřeným úhlem pomocí jejich vazodilatačního účinku. Pozitivní vliv má zřejmě i dostatečný příjem flavonoidů a glutathionu. Naopak, epidemiologické studie naznačují, že nerovnováha v poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin může být spojena se zvýšeným rizikem vzniku glaukomu. Přínos užívání doplňků stravy zatím není znám.

Význam výživy v prevenci vzniku a progrese diabetické retinopatie je oblastí, která si zaslouží více pozornosti. Autoři metaanalýzy čtrnácti observačních studií zahrnující přes 10 000 účastníků dospěli k statisticky významné korelaci mezi hladinou vitaminu D v krvi pod 50 nmol/l a diabetickou retinopatií. Na progresi chronických onemocnění, jako je právě diabetes mellitus, jehož délka trvání a kompenzace je stěžejní pro rozvoj diabetické retinopatie, může mít vliv i nedostatek zinku.

Závěr

Z výše uvedeného lze shrnout, že výživa má na vznik a progresi onemocnění oka související s věkem významný vliv. Obecně lze doporučit konzumaci pestré stravy s dostatečným zastoupením ovoce, zeleniny, ořechů, olejnatých semen a ryb. Z hlediska životního stylu je také důležité udržení optimální tělesné hmotnosti, nekouření a vyhýbaní se nadměrné konzumaci alkoholu.

autoři:

Bc. Karin Viktorinová1, Mgr. Jana Kráľová1, Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.2

1 Ústav veřejného zdraví

2 Katedra optometrie a ortoptiky

LF MU v Brně

foto: Bc. Karin Viktorinová

Vznik tohoto textu byl podpořen Grantovou agenturou Masarykovy univerzity (MUNI/A/1402/2021).

 

Použitá literatura:

[1] AL OWAIFEER, A. M.; AL TAISAN A. A. The Role of Diet in Glaucoma: A Review of the Current Evidence. Ophthalmology and Therapy [online]. 2018, 7(1), 19-31 [cit. 2021-11-12]. ISSN 2193-8245.

[2] FRANCISCO, S. G.; SMITH K. M.; ARAGONÈS, G. et al. Dietary Patterns, Carbohydrates, and Age-Related Eye Diseases. Nutrients [online]. 2020, 12(9) [cit. 2021-11-12]. ISSN 2072-6643.

[3] KANG, J. H.; WU, J.; CHO, E. et al. Contribution of the Nurses’ Health Study to the Epidemiology of Cataract, Age-Related Macular Degeneration, and Glaucoma. American Journal of Public Health [online]. 2016, 106(9), 1684-1689 [cit. 2021-11-12]. ISSN 0090-0036.

[4] KRÁĽOVÁ, J., KAPOUNOVÁ, Z. Role výživy v prevenci a léčbě věkem podmíněné makulární degenerace. Geriatrie a gerontologie: odborný časopis České gerontologické a geriatrické společnosti. 2020, 9(4), 214–215. ISSN 1805-4684.

[5] KUCHYNKA, P. Oční lékařství. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5079-8.

[6] RAMDAS, W. D. The relation between dietary intake and glaucoma: a systematic review. Acta Ophthalmologica [online]. 2018, 96(6), 550-556 [cit. 2021-11-12]. ISSN 1755375X.

[6] ROZSÍVAL, P. Oční lékařství. Druhé, přepracované vydání. Praha: Galén, [2017]. ISBN 978-80-7492-316-6.

[7] SHI, C.; WANG, P.; AIREN, S.; BROWN, C.; LIU, Z.; TOWNSEND, J. H.; WANG, J.; JIANG, H. Nutritional and medical food therapies for diabetic retinopathy. Eye and Vision [online]. 2020, 7(1) [cit. 2021-11-12]. ISSN 2326-0254.

[8] ZHANG, J.; UPALA, S.; SANGUANKEO, A. Relationship between vitamin D deficiency and diabetic retinopathy: a meta-analysis. Canadian Journal of Ophthalmology [online]. 2017, 52(2), 219-224 [cit. 2021-11-12]. ISSN 00084182.